Bende van Nijvel

Bende Van Nijvel is een Brusselse Stoemp 

versie 9 (20017 maar niks fundamenteels is sindsdien gewijzigd) 

Inleiding 

Dit is nog maar een eerste poging om feiten, theorieën en andere gedachten te ordenen. Taalkundig is het nog niet in orde, het is een KLADversie.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik na die boeken een beetje tuureluur wordt van die lange lijsten namen en feiten die elk hun eigen belang of hun eigen gelijk proberen weer te geven en waardoor hoe meer boeken je leest hoe minder je er in feite begint van te begrijpen want alle theoriën lijken op het eerste zicht wel een grond van waarheid te hebben, maar de waarheid zal enkel gevonden op basis van een doorbraak in het dossier en niet door één van deze boeken. Het zal afhangen van de manier waarop het dossier wordt aangepakt en of er nu mensen zullen zijn die zullen beginnen praten om ooit een doorbraak te krijgen. En als we geen doorbraak hebben dan moeten we een groep historici nadien het verhaal van de Bende of het onderzoek ernaar laten vertellen, bijgestaan door een groep juristen die op deze manier kunnen kijken hoe het huidige gerecht kan leren uit de fouten van het verleden.

Hoelanger ik hierover lees en probeer de puzzelstukjes steeds opnieuw te herschikken en nieuwe lijnen te trekken zonder te weten wat de uiteindelijke uitkomst zal zijn (omdat het zowel een spiegelpaleis is als een verhaal met verschillende lagen waardoor je soms het verhaal op zich uit het oog verliest) hoe meer ik denk dat we teveel theoriën hebben aangehangen, teveel het eigen gelijk en de eigen carrière hebben nagestreefd en teweinig de feiten, de mogelijkheden en gewoon de waarheid voorop hebben gesteld.

Bij het lezen van hoe het er toen aan toeging moeten we goed oppassen dat we niet opnieuw dezelfde fouten gaan maken op het vlak van burgerinfiltratie, infiltratie of manipulatie, teweinig overzicht en toezicht, teveel privé milities enzo. We moeten tevens subversie- en spionage activiteiten op ons grondgebied sneller en harder aanpakken. Ze zijn immers zoals onkruit of kanker en kunnen zich zo snel verspreiden dat de staat elke controle verliest.

We moeten ons tevens goed voor ogen houden dat verschillende nog levende personen die nu worden gepresenteerd als specialisten toen standpunten hebben ingenomen in de publieke oorlog die toen woedde tussen zij die zeiden dat het politiek terrorisme was waarbij bepaalde agenten of hooggeplaatsten in de rijkswacht betrokken zouden kunnen zijn of waarbij die zich erg tolerant hebben opgesteld (deniable distance) en de anderen die hetzij welke andere mogelijkheid verdedigden uitgezonderd deze die de geloofwaardigheid en stabiliteit van de structuren en bepaalde instellingen op zich in gevaar konden brengen.

In feite brengt niets onze democratische instellingen en organisaties zo in gevaar als de laatste houding. Het weigeren, vertragen of ronduit saboteren van een mogelijk onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van een marginaal onderdeel van het hele veiligheids- of staatsapparaat bij een dergelijke operatie ondergraaft de fundamenten zelf van onze hele rechtsstaat

Het valt me ook op dat de zogenaamde onderzoeksjournalisten die trouwens over grote delen van het dossier beschikken zich nog teveel hebben beziggehouden met de individuele verhalen of gebeurtenissen en teweinig tijd hebben genomen om alles eens bij elkaar te voegen en dan te kijken wat tevoorschijn komt. Op deze manier worden ze natuurlijk gemakkelijker gemanipuleerd door de mist, afleidingsmaneuvres en sensationele ontdek- kingen of verklaringen. Maar zo komen we op geen enkel moment dichter bij de waarheid - voor zover die bestaat (wat als er geen bende bestaat maar het een groep individuele operatoren is die verschillende acties uitvoerden omwille van verschillende (eigen)belangen of in opdracht van verschillende commanditairen op verschillende momenten met soms permanent wijzigende belangen.

Laat ons misschien over een aantal zaken heel duidelijk zijn.

  • De corrumperende invloed van de ongecontroleerde infiltratie in het drugs- en misdaadmilieu omdat men snelle resultaten wou behalen met mooie publiciteit had een negatief effect op de morele integriteit van sommige politionele diensten of toch zeker op een aantal personen. De beweeglijkheid van deze personen tussen de onder- en de bovenwereld en het gemak waarmee deze werelden met elkaar in contact bleven en wederzijdse hand en spandiensten leverden had een negatieve invloed op het onderzoek.
  • Dit onderzoek heeft enkel 30 jaar kunnen duren omdat het gerecht toen nog niet over de nodige technologische capaciteiten beschikte (ballistisch onderzoek, DNA, informatisering,....) maar tevens omdat haar organisatie en haar onderzoeks- en werkmethoden totaal niet voorzien waren voor een dergelijk dossier waar zoveel verschillende mogelijke actoren betrokken waren in zoveel verschillende activiteiten waarvan het toen niet duidelijk was of sommige een randdossier dan wel een doorbraak of een mistgordijn waren.

Het lezen van dit verslag als een jurist moet gewoon een horrorverhaal zijn omdat ik vermoed dat in geen enkel ander dossier zoveel administratieve, procedurele en onderzoeksfouten tegelijkertijd zijn gebeurd als in dit dossier. Met de tijd is het zelfs onmogelijk geworden om deze alsnog te corrigeren omdat personen zijn overleden, bewijsmateriaal is verloren gegaan of gecompromitteerd en omdat de omvang van het gerechtelijk dossier het bijna onmogelijk maakt om hier nog op een normale juridische manier een normale onderzoeksmethode op toe te passen.

De belangrijkste vraag voor de juridische wereld is echter niet deze. Indien de waarheid en niets dan de waarheid het uitgangspunt is van het zoeken naar rechtvaardigheid dan stelt men vast dat men in dit dossier niet zozeer op zoek is gegaan naar de waarheid maar naar 'ieder zijn waarheid' waarbij het persoonlijke aspect hiervan zoveel belangrijker werd dat pistes werden verwaarloosd, mensen werden jarenlang opgesloten, onderzoekers en politiemensen werden gedegradeerd, bedreigd of dossiers ontnomen enkel en alleen omdat het een clash was tussen 'persoonlijke waarheden'.

Ik zou hier graag toch even verwijzen naar de Delphi methode die toelaat om interviews of cases op te maken zonder dat men van elkaar ziet wie wat heeft geschreven. Het principe is dat een centraal Schrijfteam op basis van interviews of ontvangen papers een nieuw discussiepaper maakt op basis waarvan alle betrokkenen opnieuw hun eventuele opmerkingen en bedenkingen maken. Deze tweede serie antwoorden wordt dan geïntegreerd in een nieuw document enzovoort...

Ik denk dat dit dossier - maar waarschijnlijk ook andere dossiers - uiterst geschikt is om eens een derGelijke procedure toe te passen. De doelstelling is dat het persoonlijke zoveel mogelijk wordt vermeDen en dat men probeert om tot collective intelligence te komen omdat niemand de faam of de blaam Zal krijgen.

Het is tevens daarom dat overal duidelijk staat waar ik de informatie vandaan heb gehaald. Want elk Boek en elk artikel heeft zijn eigen 'waarheid' en stelling, soms met een beetje zelfkritiek om het te Verbergen maar men kan niet over De Bende lezen zonder een tiental verschillende boeken te lezen (die meestal niet meer beschikbaar zijn ook niet electronisch). De boeken die ik heb zijn er die ik de Afgelopen jaren heb gekocht voor mijn bibliotheek van tweedehandse boeken over spionage, terrorisMe, propaganda en oorlog.

Indien er één iets nog maatschappelijk belangrijks moet komen uit dit onderzoek dan is het wel dat justitie Zelfs al heeft ze reeds geïnvesteerd in technologie, zelfs al heeft ze een aantal zaken van op verschillende Lokale niveau's op een globaal federaal niveau gebracht, een grondige evaluatie moet doen van welke Methoden, middelen en procedures moeten worden gemoderniseerd en versterkt zonder grote programMa's die jaren duren en in feite nergens toe leiden maar tientallen kleine aparte deelprojecten (mits ze Gebaseerd zijn op dezelfde technologie of technologieneutraal is omdat de data transfereerbaar is, vormt dit geen probleem) op federaal en Europees niveau waar snel informatie kan worden gevonden en gecheckt En lokale snel inzetbare hardware en softwaremogelijkheden om snel nieuwe informatie hieraan te kunnen Toevoegen of om dossiers die complex beginnen te worden toch nog beheersbaar te houden. Het is immers Duidelijk dat de procedures en onderzoeken van justitie meer checks en controls nodig hebben om er zeker Van te zijn dat dossiers en bewijsstukken niet langer verdwijnen of gemanipuleerd worden en dat instructies Worden uitgevoerd of dat alle bruikbare elementen van een dossier of ondervraging wel werden gebruikt.

Men kan proberen om hiervoor een beroep te doen op de vorming en sensibilisering van de mensen maar Men kan dit ook in procedures, methodes en controlemomenten doen waardoor vb elk onderzoek dat al een Tijdje aan de gang is zonder veel vooruitgang een standstill evaluatiemoment kent.

  • De slachtoffers zijn daarom niet éénmaal maar honderden malen slachtoffer geweest en ze zullen dit ook blijven tot de dag van vandaag. De andere slachtoffers waarover zelden wordt gepraat zijn de mensen dieHun carrière hebben zien vernietigd of geblokkeerd worden, de personen zoals de Borains die zelfs als ze Geen onschuldige lammetjes zijn toch jaren onschuldig voor de beschuldigingen in de cel hebben gezeten En daarvoor onozele vergoedingen hebben gekregen die zelfs hun juridische kosten niet dekten.

Indien er één verandering is die in feite zeer snel kan worden ingevoerd, dan is het dat verhoren moeten Worden opgenomen op tape of op camera zodat er altijd een volledige versie is van alles wat tijdens een Verhoor is gebeurd. In dit dossier zou dit misschien zelfs tot een paar echte doorbraken hebben kunnen Leiden en zou het het moeilijker hebben gemaakt om PV's te 'bewerken' omdat men een bepaalde waarHeid wilt bevestigd zien en andere heeft niet willen behandelen of niet heeft begrepen. Het maakt het Eenvoudiger voor een vb Red Team om alle verhoren opnieuw te bekijken op basis van nieuwe informatie En bewijzen en er zeker van te zijn dat men niets over het hoofd heeft gezien.

  • Men kan natuurlijk ook justitie niet met alle schuld opzadelen. Dit was geen typisch juridisch onderzoek en Dit zal waarschijnlijk nooit door een typisch gerechtelijk onderzoek met de methoden en denkwijzen van Een gerechtelijk onderzoek worden opgelost. Het kan zijn dat sommige losstaande feiten op een typisch Juridische manier zouden kunnen worden opgelost maar dit is een andere atmosfeer.

Doorheen dit onderzoek en dit wordt duidelijker naargelang je meer leest, wordt duidelijker dat je een Politiek-spionage verhaal waar waarschijnlijk enkele criminele elementen bij betrokken zouden zijn en Waarvan de mogelijke betrokken politieke spelers ook criminele activiteiten ontwikkelen niet op een Zuiver criminele manier moet worden onderzocht en zelfs ondervraagd.

Een spion moet door de contraspionage worden ondervraagd omdat de methoden van spionage anders Zijn dan deze van gerechtelijke methoden. Je hebt waarschijnlijk ook wel doelstellingen en valse sporen In gerechtelijke onderzoeken maar je zal er nooit zoveel tesamen vinden als in dit dossier. Dit is een dossier Waarin zoveel zijdossiers, manipulaties, valse sporen, verhaaltjes etc ..... zitten dat een juridisch getraind Gerechtelijk feitenzoekend hier nooit de belangrijkste rol in zal kunnen spelen. Om de mindgames te kunnen Doorgronden moet je mindgames kunnen spelen. Iin feite is dit een dossier van mindfucking, hoe langer je op dit dossier werkt, hoe meer je moet opletten dat je er niet zot van wordt omdat je in alle richtingen Begint te lopen. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk zoveel mogelijk lagen en nepsporen en zijSporen af te stoten om bij de kern van de vraagstelling te kunnen blijven). Het is duidelijk dat een aantal Onderzoekers en verantwoordelijken in dit dossier psychologisch ten onder zijn gegaan of in een rigide Tunnelvisie bleven steken.

Het grootste probleem is dat zelfs als je dit op een contraspionage en mindgaming manier zou willen Oplossen dit in feite heel heel heel moeilijk wordt om boven het niveau van de zoveelste versie van De zoveelste versie van het zoveelste verhaaltje te komen omdat er zoweinig backoffice factuele inFormatie is waarmee de tegenspeler de persoon tegenover hem kan onder druk zetten of corrigeren Of verplichten om fouten te maken en zelf te doen panikeren en zich verspreken. Boubouche is trouWens maar 1 keer echt in de problemen gekomen tijdens de ondervragingen maar net zoals alle Andere spelers in alle andere verhoren en zaken kon hij uiteindelijk steeds rekenen op verificaties Die niet of slecht werden uitgevoerd. Er is in dit dossier zoveel missing links omdat zoveel onderzoek Niet of veel te laat werd uitgevoerd dat het zelfs voor een contraspionage ondervrager moeilijk gaat Worden om door de mist te kunnen kijken.

Maar laat dit misschien een les zijn voor de toekomst. Niet alles moet op gerechtelijk niveau worden Behandeld en zelfs als sommige misdaden op een gerechtelijke manier kunnen worden afgehandeld Moet het gerecht beginnen begrijpen dat sommige zaken moeten worden medebeheerd met de Staatsveiligheid indien men tot de hogere lagen, de uiteindelijke doelstellingen en de waarheid en Dus de rechtvaardigheid willen komen.

Het was misschien niet duidelijk van in het begin en het idee van procureur des konings Depretre Dat het kleine misdadigers waren was misschien gemakkelijk omdat het op deze manier kon worden Behandeld als een zoveelste typische misdaad die door typische misdadigers op een misschien Atypische manier werden uitgevoerd, maar men heeft hierdoor wel jaren verloren en heel veel Onderzoeksdaden niet tijdig uitgevoerd en opgevolgd.

Het komt er dus niet op aan om honderden of tientallen onderzoekers te hebben - al maakt dat het Gemakkelijk om na een misdaad heel veel verschillende verificaties en ondervragingen tegelijk te doen En snel alles te kunnen opvolgen (indien men een dergelijk proces heeft dat het mogelijk maakt om onDerzoekers en verantwoordelijken er op te wijzen dat de resultaten van x of y binnen zijn en dat men Op basis hiervan nu zeker x, y en z moet doen of controleren op basis van de stand van het dossier). Het komt er op aan dat soms - zoals in deze dossiers - het holistische te combineren met de kleinste Details die nodig zijn om je te kunnen blijven concentreren op de kern der dingen.

  • De kern der dingen

De doelstelling was misschien destabilisatie maar het was niet een staatsgreep. Het kan ook zijn dat hogere Lagen zaken hebben gedoogd in de aanloop van de aanvallen en om verschillende redenen slechts hebben Opgetreden wanneer ze na Aalst geen strategische voordelen meer uit de situatie konden halen. Ze hadden echter ook geen strategisch voordeel indien dit gedoogbeleid zou bekend worden en dat het onderzoek deze linken zouden blootleggen. Zowel door intimidatie als door de natuur werd de omerta in stand gehouden. Dit is niet hetzelfde als een complot. Dit is het soort attitude van 'oh god, die jongens doen Dit voor het land, tegen het communisme en de staatsveiligheid weet ervan' waarna men handig genoeg Ook niet verder vraagt omdat men niet meer wilt weten. En de attitude van 'het verandert toch niks aan Deze oude zaken indien die zaken zouden bekend worden, het zou alleen leiden tot een hele reeks lastige Vragen voor zowel jou als mij en waarom zouden we dat doen ? de situatie is al instabiel genoeg.'

Het grappige is dat deze machtskringen alles hebben verloren nadien. Ze hebben meer middelen en mensen. Gekregen maar rijkswacht en inlichtingendiensten zijn onder de controle van de burgerlijke democratische Instellingen gevallen en hebben sindsdien een grondige transformatie ondergaan. Dus als het een complot Was, dan is het wel een enorme strategische mislukking.

Nochtans zou het nuttig zijn indien de archieven van onze en ander inlichtingendiensten in een soort Historische waarheidscommissie ergens in de toekomst ons zouden toelaten om deze deur achter ons Te sluiten zoals de VS min of meer heeft gedaan met de aanslag op Kennedy.

De tweede laag tussen deze hogere lagen en de operatives zouden kunnen de vele spionnen en pionnen zijn Die op het hoogtepunt van de koude oorlog in ons strategisch land waar de hoofdkwartieren van Nato, Shape en amerikaanse kernrakketten lagen een mistige oorlog uitvochten. We hebben het dan over de DEA (die toen ook dienst deed als CIA dekmantel), de KGB, Mossad en andere geïnteresseerde diensten officiële Diensten die op zijn minst contactpersonen wilden hebben zodat ze ten minste wisten wat er in dit landje Gebeurde of te gebeuren staat. Sommige van de protagonisten van de volgende laag verklaren dat ze voor Één van deze diensten werkten wat soms officieel ontkend of nooit becommentarieerd zal worden. Hier Zitten ook de commandanten van de rijkswacht die op de hoogte waren, de kabinetards en zeer rechtse Politici die droomden van een zakenkabinet en een militarisering van de samenleving, de parallelle netWerken allerhande die dachten dat ze deel uitmaakten van een globale schimmige warme verdoken Oorlog tijdens het hoogtepunt van de koude oorlog en zelf wilden deelnemen aan de deel van de volgens Hen spannende actie.

De derde laag zijn de operatives. Zij die zorgen voor de organisatie en structuur, de infrastructuur en de Wapens en dan nadien toezien op de afhandeling en het opbergen of verdwijnen van de bewijzen. In dit Dossier denken de personen die hier het meest in het oog springen dat zij de beste manipulatoren zijn, Meesters in het vak die boven op de berg neerkijken hoe het meeste van wat ze doen volgens hen slaagt. Het is pas gaandeweg dat ze beginnen te beseffen dat ze slechts pionnen waren die konden worden wegGegooid wanneer ze niet meer nuttig of te gevaarlijk werden. In eerste instantie denk ik hier aan Boubouche En Beijer en Latinus. En aan de andere kant een aantal die graag op dat niveau hadden willen functioneren Maar eerder een zijrol speelden, al dachten ze in de spanning van de dingen dat ze prinsen bij de goden Waren. Ik denk hier aan Mendez en Bultot. Ook zij beseften - soms te laat - dat ze slechts pionnen waren Op een schaakbord dat ze niet zagen en niet kenden en waarvan ze niet wisten wat de volgende zet zou zijn.

Deze derde laag heeft dan op hun niveau natuurlijk connecties met de baronnen van de misdaad omDat beide elkaar nodig hebben omwille van praktische redenen en wederzijdse belangen. We denken Hier aan de groep Destaercke en de groep rond Haemers. Trouwens de politieke operatives hadden Ook hun handen vol met criminele activiteiten. Het is eerder een melting pot dan een symbiose. Wat deze groep niet begrijpt is dat ze niet is geslaagd omdat ze zo slim was maar omdat de staatsVeiligheid volledig gedestabiliseerd was, de rijkswacht niet over de middelen beschikte en justitie Dit dossier op een ronduit amateuristische manier heeft geleid en dat binnen al deze instellingen Personen en krachten omwille van politieke of persoonlijke motieven het onmogelijk maakten om Dit dossier op een echt professionele manier te behandelen zodat hun mistgordijnen konden worden Doorprikt met grondig professioneel onderzoek dat onmiddellijk werd uitgevoerd. En indien onderZoekers of agenten dit probeerden te doen ze werden van het dossier gehaald of gemuteerd. Indien  Getuigen hadden kunnen spreken dan werden ze geïntimideerd, vergeten of belachelijk gemaakt. En toen men ze effectief op een professionele manier wou ondervragen was het in feite veel te laat.

De laagste laag zijn de simpelen, de manipuleerbaren en gefrustreerden waardoor de operatives zich tijdelijk als manipulatoRen voelen en niet als gemanipuleerden. We denken hier aan de beschrijving van de Reus in Aalst, maar ook Aan de beschrijving van de verschillende kleine garnalen bij Front de la Jeunesse, WNP of de gangstergroepen.

Deze lagen komen elkaar soms tegen en soms helemaal niet op verschillende plaatsen die in dit dossier Regelmatig aan bod komen. Dit betekent niet dat ze er plannen of dat ze elkaar spreken, maar de aanweZigheid van een hogere laag op een plaats of activiteit van een lagere laag kan deze laatste zich belangrijker Doen voelen, gedekt voelen, doet het vermoeden ontstaan dat men onderdeel uitmaakt van een groter Machtiger geheel en dat men het doet voor god en vaderland. Sommige van deze plaatsen zijn dan ook Plaatsen waar sommige van deze lagen gezamelijk stoom gaan afblazen (schietoefeningen, trainingen) of Het guriger nachtleven (Jonathan, sexfuiven).

Op het vlak van organisaties is er 1 die er in feite erg uitspringt en waar men in feite veel te weinig Onderzoek nog naar heeft gedaan of waarover teweinig onderzoek gekend is omdat men zich teveel Heeft laten afleiden door een nevendossier. Het gaat over de groep G in de rijkswacht die gedekt werd Door het midden- en tot op zekere hoogte door het hogere kader (misschien meer om reputatieschade Te voorkomen dan dat ze ermee akkoord waren) en ontstond uit Front De la Jeunesse en de NEM clubs. Indien (ex) leden van deze groep rijkswachters op één of andere manier direct of indirect een aantal Van de activiteiten van De Bende ondersteunde dan hebben zij De Bende of hun operatives een aantalZaken vergemakkelijkt door inside informatie, door wapendiefstallen en door het aanduiden van perSonen zoals de Reus die konden worden gebruikt voor een aanslag. Verschillende werkten op strateGische functies bij zowel de rijkswacht als in het onderzoek.

Het is dankzij het fantastische verhaal rond WNP dat groupe G naar de achtergrond is verdwenen. Over WNP weten we waarschijnlijk de belangrijkste dingen over hun Operaties tegen de staatsveiligHeid en de slechte beveilging van het hoofdkwartier van het leger. Maar in feite is het een operatie. Wanneer ze niet meer nodig of nuttig is wordt ze opgeblazen en wordt het zoveel mogelijk opgeruimd.

Misschien was de Bende ook een operatie. De eerste operatie waren de wapens, wagens en enkele Specifieke activiteiten met dezelfde wagens en wapens. De tweede operatie waren de moordaanSlagen. Het grote verschil tussen de eerste en de twee aanslagen was dat men in de eerste fase Enkel schoot op personen of wagens of dieren die hen hinderden of niet onmiddellijk luisterden Terwijl ze in de tweede fase direct begonnen met het in het wilde rondschieten (al bestaat discussie Over Finné)

Dan was de belangrijkste operatie AALST. Daarom dat indien we tot een nieuw onderzoek willen Komen we ons niet mogen laten afleiden door zijdossiers zoals de chantage van Delhaize (nooit de Boekhouding tijdig onderzocht door specialisten), sextapes of de officiële gladionetwerken.

Er zijn nog zoveel onopgehelderde vragen over de aanslag in Aalst dat met de nieuwe bekentenis Men zowel alles wat men heeft over deze persoon en over voor en na de aanslag in Aalst op een Methodische manier opnieuw moet bekijken met behulp van de huidige technologieën maar tevens Op een holistische manier moet heranalyseren en zoals hieronder de verschillende puzzelstukjes Weer op een andere plaats moet proberen te leggen.

De afgelopen 2 weken noden me echter tot een grote dosis pessimisme als ik zie dat het weken duurt Vooraleer tips worden behandeld. Het andere dat me nog pessimister maakt is dat men probeert opNieuw met honderden tips het onderzoek te verdrinken. Het kan zijn dat het interessant is, maar indien het niet met Aalst of met de reus te maken heeft, dan zal het volgens mijn aanvoelen niet leiden Tot enige vooruitgang in een onderzoek waar er altijd te weinig mensen zullen bezig zijn die teveel tijd Zullen nodig hebben om hele dossier of de belangrijkste onderdelen voldoende te doorgronden om de Nieuwe informatie te kunnen juist plaatsen terwijl de oudere onderzoekers al zoveel hebben meegeMaakt en gezien en gelezen dat ze misschien niet meer de nodige frisse kijk kunnen hebben op het dossier.

Wat is volgens mij de Bende in 1 paragraaf

Een onvoorbereid juridisch apparaat en slecht uitgericht politioneel apparaat wordt geconfronteerd Met een aantal aanslagen die op een dergelijke manier worden uitgevoerd en gemanipuleerd dat Ze hier met haar traditionele methoden en middelen geen antwoord op kunnen bieden. Dit heeft geleid tot een tijdelijke destabilisatie van onze democratie die nadien haar veiligheids- En inlichtingenapparaat grondig heeft hervormd en gedemocratiseerd zonder evenveel aandacht En middelen te hebben kunnen investeren in het juridisch apparaat.

of zoals treffend wordt gezegd hier 

in 1988 was het SP-Kamerlid Luc Vanden Bossche die een voorstel indiende voor de oprichting van een parlemen- taire onderzoekscommissie - "zeer tot ongenoegen van de toenmaige minister van Justitie Jean Gol (PRL)" (bron 1, p.16)

"een onderzoek naar het bestaan van één of meerdere groeperingen die erop gericht zijn onze democratische instellingen te ontwrichten of de werking ervan te destabiliseren, de betrokkenheid van deze groeperingen bij recente zware misdaden.... 

Vervolg  Corrumperende politieagenten en rijkswachters, speurders